7 kenmerken van een discipel

Rev. Stephen Zulu, algemeen secretaris van de Alliance Church in Afrika, sprak op een predikantenconferentie in Kwasizabantu, Zuid-Afrika, over het thema De kenmerken van een ware discipel: “Wanneer je je leven aan de Here Jezus hebt gegeven, ga je daarmee een totaal nieuwe wereld binnen. Alle dingen worden anders. Je leven wordt vernieuwd. Als God echt op de troon van je hart zit, zul je merken hoe de dingen gaan veranderen.”

1. Een verschil in standaarden – 2 Korinthe 5:15 “En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.”
Een ware discipel onderscheidt zich van anderen in niets minder dan zijn doel in dit leven. Wie Jezus aanneemt als Verlosser, zal Hem ook aan moeten nemen als Heer – Hij zit op de troon van je hart. Dat betekent dat je alles wat je doet als voor Hem doet. Daaruit volgt dat jouw manier van doen anders is geworden: je bent anders in je woorden, je gedachten en je standaarden. Jouw manier van leven is volledig omgekeerd, net alsof je moet leren aan de andere kant van de weg te rijden: dat vraagt tijd, oefening en discipline. Pas op voor de neiging om terug te vallen in oude gewoontes en vraag God om hulp met het leren leven naar Zijn wil, “want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten, en Ik zal u beslist niet verlaten” – Hebreeën 13:5.

2. Een verlangen naar de Schrift – 1 Petrus 2:2 “En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien”
Als discipel zul je Gods Woord moeten gaan lezen: het is de enige manier om Gods wil te leren kennen. De Bijbel is je geestelijk brood. Het is je wapen om de duivel te weerstaan. Het is God die tegen jou spreekt! Ware discipelen zijn mensen van het Boek. Hoe mooi is het dat je elke dag de gelegenheid krijgt om te horen wat God tegen jou te zeggen heeft? Laat je verzadigen met Zijn woorden, neem dagelijks de tijd om instructies van de Koning te ontvangen.

3. Een heilige levenswandel  – 1 Johannes 3:3 “En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich. Zoals Hij rein is.”
Als kind van God wandel je met Hem, elke dag weer een stukje verder. Iedere dag leer je God beter kennen en zul je meer op Hem gaan lijken. Iedere dag laat God je weer nieuwe dingen zien die je moet veranderen. Na twaalf maanden zul je dichter bij God zijn dan een jaar geleden. Je groeit, zowel in het bewustzijn van je eigen zwakheid als de macht van Christus. Je Vader doet geen half werk: als je Hem toebehoort, zal Hij het beeld van Zijn Zoon steeds meer in je uitwerken.

4. Anderen steken de draak met je – Johannes 15:19-20 “Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen.
Een volgeling van Jezus wordt door de wereld niet begrepen. Dat komt omdat de wereld Hem niet begrijpt. Hun leven steekt af bij dat van jou, en dat geeft wrijving. Echte christenen zijn de enige “normale” mensen in een dwaze wereld die alleen maar om de zelfzucht draait. Als Gods licht daarop valt en dat bekend maakt, kunnen zondige mensen maar één van deze drie dingen doen: ervan weglopen, het proberen uit te blussen, of hun leven aan God overgeven. Het is een vreugde om voor God te leven, maar je kunt ook een hoop moeilijkheden verwachten!

5. Je zoekt andere discipelen op, Johannes 13:34-35 – “Een nieuw gebod geef Ik u, dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.”
Jezus volgen doe je niet in je eentje. Zoek een kerk op waar het ware geloof wordt gepredikt en waar je je thuisvoelt. Je hebt elkaar nodig om staande te blijven en te branden voor Christus, net zoals kolen in een haardvuur elkaar brandende houden. Houd altijd je oog op Jezus gericht. Pas je niet aan aan de standaarden van mensen, of zij zich nu discipelen van Jezus noemen of niet. Blijf alles toetsen aan Gods Woord, en pas op voor valse religie, die je pas gevonden vreugde en liefde kan uitblussen.

6. Je vertelt over God – Markus 16:15 “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.”
Een christen is een getuige! Evangeliseren is niet alleen voor een prediker of evangelist, iedere christen is erbij betrokken. Alle mensen om ons heen zijn op weg naar de eeuwigheid, maar naar welke? Jij kunt hen de weg wijzen! Iedere christen is een zendeling, elke zondaar is een zendingsveld. Laten wij daarom alles wat wij hebben aan deze taak wijden en God daarbij om Zijn kracht vragen. Sommigen gaan ervoor overzee, maar in Nederland is er ook genoeg werk te doen.

7. Je blijft bij je roeping – Filippenzen 2:12b-13 “Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.”
Elke dag is er verleiding. Elke dag zul je die verleiding moeten trotseren in jouw zwakheid – je zult vaak genoeg falen. Gelukkig is er altijd weer Gods genade en Zijn vergeving. Niettemin blijft het een strijd om je gericht te houden op God, eentje die je niet zal winnen als je niet bereid bent ervoor te knokken!