Een andere komst naar deze wereld

Advent. 

We zitten midden in de tijd van Advent en Kerst staat voor de deur. Alleen wat is Advent eigenlijk? Als we het woord Advent opzoeken in de Van Dale krijgen we de volgende definitie; ‘’de vier weken voor Kerst.’’ En dat is ook precies waar ik aan moet denken met Advent. Het zijn de vier weken waarin we ons bezinnen op Kerst, we kijken terug naar de geboorte van Jezus. Daarbij, het woord Advent betekent, als we het vertalen naar het Nederlands, ‘’komst’’. We kijken dus terug naar het moment dat Jezus naar de aarde kwam.

In de Vroege Kerk had deze komst een andere betekenis. Het was hier niet zozeer een terugkijken naar de komst van Jezus, maar een uitkijken naar de komst van Jezus. Het ging niet om de Jezus die is gekomen, maar om de Jezus die zal komen. Het was een tijd van vasten en bezinning in plaats van een tijd van uitbundig vieren en lekker eten. Het ging hier niet om de eerste komst van Jezus, maar om Zijn tweede komst. De wederkomst. Kunnen we hier niet wat leren van de Vroege Kerk?

In zijn brief aan Titus schrijft Paulus het volgende: 

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (Titus 2:11-13) 

Deze passage draait om de komst van Christus. Deze komst is niet iets waar we bang voor hoeven te zijn, maar waar we juist naar uit mogen kijken. Paulus zegt hier dat wij de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus verwachten. Waarom? Omdat de zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen. En wat houdt deze zaligmakende genade in? Om het zo maar neer te zetten; het kerstverhaal. God werd mens, zodat onze zonden konden worden vergeven. Zijn eerste komst. Dat is de genade van God die ons zalig maakt. Hij kwam naar de aarde om te lijden voor onze zonden. Dan kun je niet anders dan met verwachting uitkijken naar de dag waarop Christus naar de aarde komt en verheerlijkt zal worden. Onze grote God en Zaligmaker. 

Hij kwam naar de aarde om te lijden voor onze zonden. Dan kun je niet anders dan met verwachting uitkijken naar de dag waarop Christus naar de aarde komt en verheerlijkt zal worden.

Het is hier ook belangrijk om te letten op het gedeelte waar Paulus zegt dat deze genade ‘’ons leert de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen.’’ Het is juist de wederkomst die ons in dit perspectief zet. Christus zal terugkomen en Hij zal rechtvaardigheid op aarde brengen. Het doel hier op aarde is niet om zoveel mogelijk uit het leven te halen. Om het bekende voorbeeld te gebruiken: we zijn pelgrims op deze aarde, op reis naar onze eeuwige bestemming. De aarde is geen doel op zichzelf. Het uitkijken naar de wederkomst van Christus helpt ons om ons leven hier op aarde in perspectief te zien.

Laten we er daarom met Kerst bij stilstaan hoe groot Gods liefde is dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (Johannes 3:16). Maar laten we het hier niet bij houden. Doordat God Zijn Zoon gegeven heeft mogen we uitkijken naar de dag wanneer Christus weer naar de aarde zal komen. Niet als baby in een kribbe, maar als een Koning die zal regeren. En daar mogen we naar uitkijken. Want God heeft Zijn Zoon gegeven en liet Hem sterven aan het kruis voor onze zonde. 

Door terug te kijken op Kerst, kunnen we met vreugde uitkijken naar Jezus’ tweede komst. 

“Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!” (Openbaring 22:20)