Gods Woord bepaalt de richting

“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”  Psalm 119:105 (HSV)

De Bijbel geeft op het gebied van het zoeken naar een echtgenoot of echtgenote weinig directe voorschriften, wat inhoudt dat we geen concreet stappenplan uit de Bijbel kunnen halen om tot een huwelijk te komen. Wel zijn er veel bruikbare principes die we uit de Bijbel kunnen halen. Als we ons verdiepen in de oud-testamentische wetten, of we kijken naar de wijsheid in de Spreuken van Salomo, zijn daar veel richtingaanwijzers die ons op een Bijbels spoor kunnen zetten in relatievorming. Ook de beschreven geschiedenissen van relatievorming die God zegende kunnen dienen als voorbeeld, zoals Izak en Rebekka, Ruth en Boaz. Toch hebben deze voorbeelden en oud-testamentische wetten hun beperkingen voor nu, vanwege uitzonderlijke situaties en culturele en godsdienstige omstandigheden.

Daarom zijn onze uitgangspunten geen voorschriften maar Bijbelse basisprincipes die op allerlei situaties van toepassing zijn. De basisprincipes uit het Woord van God verwijzen meer naar de gezindheid van waaruit je handelt, dan naar uiterlijke wetgeving. Net zoals de Heere Jezus ook de nadruk legde op het verstaan van de geest van Zijn boodschap (zoals liefhebben, dienen en gehoorzamen) en niet op de kennis van gedetailleerde uiterlijke wetgeving.

De basisprincipes uit het Woord van God verwijzen meer naar de gezindheid van waaruit je handelt, dan naar uiterlijke wetgeving.

We willen de nadruk leggen op vier basisprincipes die als een rode draad door de verdere hoofdstukken lopen (zie onderstaande link voor bestellen van volledige boek):

Alles tot eer van God. In alles wat we doen, mag maar één motivatie de eerste plaats hebben: de eer van God. Of het nu gaat om ons werk, ons eten, onze  vrijetijdsbesteding of onze relaties, God zegt: ‘Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God’ (1 Kor. 10:31, Jes. 43:7, Openb. 4:11). Dit betekent dat we geroepen zijn om in heel ons leven God te behagen. Dat kan alleen als we in Hem geloven (Hebr. 11:6), en als we alles wat we doen, in het geloof doen (Rom. 14:23b). De eer van God en het handelen vanuit geloof is de belangrijkste rode draad door dit boek.

Onderwerping aan het Woord. Als we op een Bijbelse wijze willen handelen die God behaagt, is het voor zowel ouders als kinderen van noodzakelijk belang om een gezindheid van onderwerping aan het Woord van God te hebben. Niet alleen wedergeboorte is hiervoor noodzakelijk, maar ook een verlicht verstand en leiding door de Heilige Geest om te begrijpen wat de wil van de Heere is (Joh. 16:13; 20:9; Hand. 4:13 en 1 Kor. 2:12). Onderwerping aan de wil van de Heere kan betekenen dat je een radicale keuze moet maken tegen de algemeen heersende principes van deze tijd. Een keuze die veel kan kosten, omdat het tegen de geest van deze tijd ingaat. Maar tegelijk een keuze die de zegen van God zal wegdragen, omdat je bereid bent om terug te keren naar principes zoals God die bedoeld heeft in het gezinsleven.

Goddelijke leiding. Als het gaat over Goddelijke leiding noemt David de Heere zijn Herder (Ps. 23:1). De Heere heeft beloofd Zijn kinderen te leiden. Daarom is het van groot Gods Woord bepaalt de richting 43 belang dat je alleen beslissingen neemt als je de overtuiging hebt dat God leidt en je keuze bevestigt. Deze leiding geeft God doorgaans op drie manieren die met elkaar in overeenstemming dienen te zijn: Het Woord van God, de Heilige Geest, Gods voorzienige leiding in omstandigheden en Gods leiding door raad van godvrezende mensen (zie artikel “Goddelijke leiding” voor verdere uitwerking).

Wijsheid en eenvoud. Handelen op basis van wijsheid is misschien wel het belangrijkste principe waaraan de meesten voorbij gaan (Spr. 7:4). Wijsheid wordt sterk geprezen in de Bijbel. Spreuken 8 vers 11 zegt dat alles in het niet valt bij het verlangen naar wijsheid. En in Spreuken 4 vers 6 staat, voorafgaande aan de  volgende hoofdstukken over seksuele verleidingen, de oproep om de wijsheid niet te verlaten, maar haar lief te hebben, dan zal zij ons bewaren. ‘De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die er naar handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand.’ (Psalm 111:10) Spreuken 1 vers 7 stelt het nog sterker: ‘De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.’ Wijsheid stelt vragen en onderzoekt wat een verstandige manier is om beslissingen aangaande een huwelijk te nemen en zonde te vermijden.

Bijbelse wijsheid met betrekking tot voorbereiding op het huwelijk houdt onder andere in dat je de menselijke natuur met zijn seksuele aantrekkingskracht begrijpt. Dat je ziet wat de gevolgen zijn van liefde als bevlieging (zoals bij Amnon in 2 Samuel 13 en bij Sichem in Genesis 34). Dat je inzicht hebt in verleidingen tot intimiteit (Spr. 7:13-18). Kortom, dat je de risico’s van de hedendaagse verkeringspraktijk inziet. Bijbelse wijsheid houdt verder in dat je zicht hebt op jezelf, dat je op je eigen karakter en handelen kunt reflecteren met het oog op een huwelijk. En verder dat je het huwelijk begrijpt vanuit Gods inzettingen over de rol van man en vrouw en welke dingen het belangrijkst zijn in deze relatie. En dat je inzicht hebt in het belang van volwassenheid voor het huwelijk en in de noodzaak van goede voorbereiding. Hoewel in onze Nederlandse cultuur de ‘romantische liefde’ in relaties boven alles verheven wordt, en dit vaak de enige motivatie is om relaties aan te gaan, willen wij de Bijbelse wijsheid boven alles centraal stellen.

Het komen tot een huwelijk hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wanneer de ouderkindrelatie is zoals de Bijbel deze voorschrijft, vloeit daar vanzelf en eenvoudig een Bijbelse handelswijze uit voort met betrekking tot het huwelijk. De grondbeginselen zijn heel eenvoudig en die komen vanuit een ouder-kindrelatie zoals Salomo zijn zoon beschermde en raad gaf met zijn woorden uit Spreuken. Het is de taak van ouders om hun kinderen te beschermen en te adviseren in relatievorming, zodat zij met hun wijsheid de kinderen helpen een goede beslissing te nemen ten aanzien van het huwelijk. Zij dienen een actieve bijdrage te leveren in de weg tot het huwelijk van hun kinderen. Een kind doet er goed aan goed te luisteren naar de wijsheid en het advies van zijn of haar ouders op gebieden waar het kind nog maar weinig ervaring in heeft.