Heb elkaar lief!

Onder christenen kom je nogal eens iemand tegen die ferme standpunten inneemt die heel Bijbels zijn, terwijl het leven van die persoon er totaal niet mee spoort. Zo ook als het aankomt op de oproep om elkaar lief te hebben, waar Johannes in zijn brieven veel over schrijft. We lezen deze woorden, we horen ze in de samenkomsten, maar dringt de volle betekenis ervan wel tot ons door?

Te vaak is er liefdeloosheid, onenigheid en verdeeldheid in de gemeente. Hoe is het bij jou? Misschien doe je je voor als een liefhebbende broeder of zuster, terwijl je sommige broeders en zusters eigenlijk niet kunt verdragen of misschien zelfs haat. We weten allemaal dat dat niet de bedoeling is.

In onze samenkomsten staat de redding van zondaren centraal. Dat is zeker essentieel, maar we lijken soms te vergeten dat de boodschap van de Bijbel zoveel meer inhoudt. Wanneer iemand tot geloof komt begint het pas: het leven met en vanuit Christus, geleid door de Heilige Geest. Wie opnieuw geboren wordt is een nieuwe schepping. Dan ben je overgegaan uit de duisternis in het licht.

Grote delen van het Nieuwe Testament – maar je komt het ook volop tegen in het Oude Testament – gaan over het leven na onze wedergeboorte. Je zou voor jezelf het hele Nieuwe Testament eens moeten lezen met het oog hierop: over hoe we als gelovigen moeten leven en wandelen. We zullen allemaal erkennen dat we hierin tekortschieten. Maar ik hoop ook dat er een verlangen in ons is om steeds meer te worden zoals het beeld dat wordt geschetst van een gelovige: iemand die elke dag een beetje meer op Christus gaat lijken. Denk aan de woorden van God die we lezen in Genesis 1:26a: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis” (HSV). Dat is niet gestopt met de zondeval, dat is ook nu nog Zijn doel met ons leven.

Luister naar de woorden van Jezus in Matteüs 5:48: “Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.” (HSV). Zo’n vers kunnen we heel snel opzij schuiven met de opmerking: ‘Dat is onbegonnen werk.’ Toch staat het er wel, als een opdracht: “Streef ernaar volmaakt te zijn, zoals uw Vader volmaakt is.”

Het kan zijn dat je hard aan het werk gegaan bent met deze woorden, maar het je moedeloos en teleurgesteld heeft gemaakt. In eigen kracht zal het ons nooit lukken. Het geheim is Christus. Hij, Die tegen Zijn discipelen zei: “Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt,” Marcus 1:17 (HSV). Overgave aan Hem, zodat Hij het in en door ons heen kan gaan uitwerken.

Als we beseffen dat God ons zo liefhad dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft om ons te redden, dan behoren wij toch ook onze broeders en zusters lief te hebben voor wie Hij ook Zijn leven heeft gegeven?

Dat geldt ook voor de liefde tot elkaar. Vanuit onszelf lukt het ons niet onze naasten lief te hebben. Met degenen die ons liggen gaat het vaak nog wel, maar met degenen die ons niet zo liggen, die zo anders zijn dan wij, gaat het ons vaak slechter af. Dan mag het ons gebed zijn: ‘Heere, maak me zoals U, verander me naar Uw beeld, vul me met Uw liefde, om die ander lief te kunnen hebben.’ Als we beseffen dat God ons zo liefhad dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft om ons te redden, dan behoren wij toch ook onze broeders en zusters lief te hebben voor wie Hij ook Zijn leven heeft gegeven? Wist u dat de Heere ons en onze broeders en zusters Zijn zegen toezegt wanneer we hen liefhebben? ‘Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen,’ 1 Johannes 2:10 (HSV).