Ik wil misschien met jou trouwen: wat nu?

Een man of vrouw kan op verschillende manieren bepaald worden bij iemand om mee te trouwen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je gedachten al langere tijd bepaald worden bij een persoon, of dat je ontmoetingen hebt waarbij deze mogelijkheid sterk naar voren komt. Het kan zijn dat God je op bijzondere wijze bepaalt bij iemand. Hoe dan ook, je loopt met iemand in gedachten en overweegt sterk de mogelijkheid om met deze persoon te trouwen. Je hebt er voor gebeden en er is tot nu toe geen enkele aanwijzing dat het niet de bedoeling van God is, of niet verstandig zou zijn. Dan is de volgende vraag die opkomt: wat nu?

Overleg met en goedkeuring van ouders
Het eerste wat nu belangrijk is, is de vraag hoe je ouders over hem of haar denken. Ouders staan op een andere wijze in het leven dan hun kinderen en kunnen vaak wijze raad geven over zulke belangrijke keuzes. Als je ouders hier niet toe in staat zijn, om welke reden dan ook, is het belangrijk om naar godvrezende raadgevers te gaan. Bespreek met hen je gedachten en vraag hun hoe zij tegenover een mogelijke relatie staan. Praat samen over de geschiktheid van de persoon die je in gedachten hebt en vraag hun wat verstandig is. Door dit hele proces heen: blijf bidden met hen en blijf persoonlijk alles in het gebed voor de Heere neerleggen en Hem vertrouwen om leiding. Verder is het heel belangrijk dat je tijdens deze periode je gedachten beschermt tegen plannen maken, tegen het ontwikkelen van een diep gevoel naar de ander toe en dat je een biddende en wachtende houding aanneemt (Ps. 25:4-5). Het is belangrijk om nog bij verschillende zaken stil te staan voordat er zekerheid kan komen over het aangaan van een één-op-één-relatie met het huwelijk als doel. Het zal onnodige pijn veroorzaken en het moeilijker maken om je te laten leiden door wijsheid vanuit het Woord als in dit stadium de ontwikkeling van emoties wordt toegestaan. Het oefenen van controle over emoties in deze fase zal een bijzondere vrucht voortbrengen voor het huwelijk.

Verschil tussen de rol van de vrouw en de man
Hoe een verhouding begint is niet vast te leggen in een boek. In elke situatie kan dit heel verschillend zijn. Bij de één kan sprake zijn van een spontane wederzijdse groei in belangstelling. Bij een ander kan de vraag tot nadere kennismaking heel onverwacht komen. Laten we hierin altijd voor ogen houden dat de wegen en gedachten van de Heere hoger zijn dan die van de mens (Jes.55:8-9). Het is van het allergrootste belang dat elke stap die hierin gezet wordt in diepe afhankelijkheid van de Heere gedaan wordt. Waar we wel duidelijke gedachten over kunnen hebben is over het verschil in de positie van de man en de vrouw in deze situatie.

De jonge vrouw heeft een duidelijk andere plaats gekregen dan de man. Zoals in het huwelijk de leidinggevende rol bij de man ligt, zo ligt die rol ook in deze fase bij de man. Dit betekent voor de vrouw dat het van Bijbelse wijsheid getuigt als zij geen initiatief neemt om een relatie aan te gaan. Niet met woorden en ook niet met daden. De zachtmoedige en stille geest van de vrouw komt in deze fase tot uitdrukking in verwachtend gebed, zowel alleen als met ouders of godvruchtige raadgevers. Dit betekent niet dat zij geen belangstelling kan tonen in de bewuste persoon, maar dat zij voorzichtig en terughoudend moet zijn. Zeker als de belangstelling niet wederzijds is.

De jonge man daarentegen wordt geacht leiding te nemen en initiatief te tonen in het beginnen van een verhouding. Hij doet er goed aan om diep te beseffen dat de vrouw het ‘zwakkere vat’ is dat van het begin af aan bescherming van de man nodig heeft (1 Pet. 3:7). Veel jonge mannen zijn in deze tijd geneigd om de bal bij de vrouw neer te leggen, met uitspraken als: ‘Nou, ik heb eens over ons nagedacht, wat denk jij over ons?’ Hij heeft hiermee niet gezegd wat hij zelf denkt en voelt, maar hij wil eerst haar gedachten en gevoelens te weten komen. Als een jonge man veronderstelt dat hij handelt naar de wil van God, dan mag hij met frisse moed zijn vraag voor haar neerleggen, ook al loopt hij de kans om een ‘nee’ te krijgen. Hij dient in zijn vraagstelling de jonge vrouw al te beschermen en te eren als het ‘zwakkere vat’ en de leiding te nemen hierin. Als hij deze bescherming serieus neemt, zal hij er ook over nadenken hoe hij de vader van de jonge vrouw kan benaderen, om zijn toestemming te vragen voor een verhouding met zijn dochter. De vader heeft immers die beschermende rol over zijn dochter, totdat zij trouwt (Num. 30:3-16). Dat dit in onze huidige

samenleving niet meer zo wordt gezien, doet niets af aan de Bijbelse positie en verantwoordelijkheid die God gegeven heeft aan de vaders (hierover meer in hoofdstuk 11). De jonge man doet er goed aan zijn (eventuele) aanstaande schoonvader deze plaats te geven, al ziet zijn aanstaande schoonvader het belang daar wellicht niet van in. De jonge man beantwoordt hiermee het gebod om de ouders te eren, en het zal een toekomstig huwelijk altijd ten goede komen. ‘Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde’ (Ef. 6:2.3). Als de jonge man geen weet heeft van deze Bijbelse instelling, doet de vrouw er goed aan hem hierop te attenderen.

Naast de zaken die we behandeld hebben over het kennen van de wil van God, willen we hier enkele bijzonderheden noemen die betrekking hebben op een ‘ja-antwoord’ van de vrouw. Als de vrouw vrede in haar hart heeft over deze vraag, als er niets is wat tegen het Woord van God ingaat en haar ouders/godvruchtige raadgevers en vrienden bevestigen haar, dan is het heel goed als de vrouw (en de man) zichzelf ook eenvoudig de vraag stelt: kan ik mij erin verheugen om mijn hele leven met de ander te gaan delen? Neem het antwoord op deze vraag serieus en bespreek met ouders en raadgevers je gedachten als je twijfels hebt bij deze vraag. Neem tijd voor gebed en verzeker je ervan dat je met heel je hart bereid bent om jezelf volkomen toe te vertrouwen aan de ander en dat je de intentie hebt om samen verder door het leven te gaan. Indien je hiervan niet zeker bent, stel dan de relatie uit of stop het contact. Het kan zijn dat de vrouw niet binnen korte tijd antwoord kan geven op de vraag van de man om een relatie aan te gaan. Het is dan verstandig om tijd te nemen voor gebed. Het is belangrijk dat de man geen profetische uitspraken doet door te zeggen dat hij de wil van God over haar leven weet, namelijk dat zij met hem moet trouwen (Jak. 4:14-16). Hij mag zeker aangeven dat hij er voor gebeden heeft en dat het Gods wil zou kunnen zijn voor hun leven. Maar hij moet de vrouw volkomen vrij laten om zelf van God hierover antwoord te krijgen. En als zij ‘nee’ zegt tegen hem, dan mag hij haar niet onder druk zetten vanwege haar argumenten. Hij dient dit te respecteren en weer terug te brengen in gebed bij God. Het is niet juist als hij door middel van argumenten haar over wil halen om met hem te trouwen, of om haar te vleien met woorden. Als hij gelooft dat God zijn leven leidt, en dat van haar, dan zal hij ook het vertrouwen hebben dat God hen op de juiste tijd en wijze bij elkaar zal brengen. Hij kan voorstellen om nog een tijd van gebed te nemen, maar als de vrouw stellig overtuigd is van haar antwoord, moet hij haar als zuster in de Heere met respect loslaten (1 Tim. 5:2), ook al doet het hem veel pijn. De Heere is zo barmhartig en genadig dat hij met deze pijn naar de Heere toe mag gaan als de grote Geneesheer. We mogen dit proces ook zien als het snoeien van de Wijngaardenier in Johannes 15. De afwijzing van de jonge vrouw is pijnlijk, net als het snoeien, en dat gaan we liever uit de weg. Maar als we zien naar het hart van de Wijngaardenier dan zien we zoveel liefde. De Heere kan de afwijzing van de jonge vrouw gebruiken als Zijn snoeiwerk waarmee Hij het doel heeft om meer van Zichzelf in ons te zien, om de vrucht van de Geest te zien groeien in ons leven. Het gevoel van afwijzing kan door de Geest veranderd worden in vertrouwen in God, in overgave aan Hem en in het oefenen van geduld. God ziet als de beste Wijngaardenier welke takken er weggesnoeid moeten worden, willen we meer vrucht dragen waardoor Hij verheerlijkt wordt.

Op het huwelijk georiënteerd
Het is niet meer dan logisch dat de nieuw ontstane relatie gericht is op het huwelijk. Je bent immers op alle vlakken bezig geweest om jezelf voor te bereiden op het huwelijk en om van God de juiste persoon te verlangen om mee te trouwen. De hartelijke en overtuigende bereidheid van de man en de vrouw om de verantwoordelijkheid voor een huwelijk op zich te nemen dient aanwezig te zijn voordat een relatie begint. Het is een serieuze verhouding die toewerkt naar een huwelijk. Alle zaken die je van te voren kunt weten die van belang zijn voor een goede verhouding, heb je zo veel mogelijk van te voren overwogen (zie 7.1 en 7.2). Hierdoor is de kans groot dat de weg naar het huwelijk zonder veel hindernissen bewandeld kan worden in niet al te lange tijd, mogelijk in enkele maanden.

Dit artikel komt uit het boek Bijbelse relatievorming in de 21e eeuw. Bestel het volledige boek hier.