Jezus is je leven waard!

 “Are the things you are living for worth Christ dying for?” (Zijn de dingen waar jij voor leeft het waard dat Christus er voor stierf?) Deze treffende woorden staan geschreven op de grafsteen van de bekende evangelist Leonard Ravenhill. Het zijn woorden die je stilzetten in de drukte van je leven, en je vragen om jezelf om te draaien en terug te kijken naar je leven. Wat zou jouw antwoord zijn, als je deze vraag moest beantwoorden?

Misschien ben jij, net als ik, jong en ligt nog heel je leven voor je. Van alle kanten wordt er aan je getrokken: “probeer er het beste van te maken”, “je leeft maar een keer”, “wordt succesvol”, “begin een online business en wordt slapend rijk”, enz. Overal om ons heen zien we mensen rennen. Op zoek naar geluk, rijkdom, succes, macht, liefde, hoop en een mooi leven. Iedereen lijkt te rennen in een hamster loopwiel, allemaal buiten adem, maar werkelijke vervulling wordt niet gevonden. Je kunt er nu voor kiezen om, net als de wereld, met alle kracht die in je is je dromen proberen waar te maken. Je kunt meegaan met de grote stroom mensen in de jacht naar geld, spullen, een dikke auto, een mooi huis en alles wat deze wereld je te bieden heeft. Het is in Nederland niet moeilijk om een nette Christen te zijn en tegelijkertijd te leven voor deze wereld en voor alles wat deze wereld te bieden heeft. Het is zo eenvoudig om een leven te leiden waarin je van beide walletjes mee eet. 

Offer je leven op
Paulus was zich ook bewust van dit grote gevaar, daarom schrijft hij aan de gemeente van Rome: “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.” Wat een opdracht! We worden opgeroepen om niet alleen onze spullen, niet alleen onze tijd, niet alleen onze rijkdom, maar ons lichaam als een offer aan God toe te wijden. Kortom, God vraagt van ons, ons hele leven; niet een klein gedeelte, niet een groot gedeelte, maar helemaal. 

Het Lam is de volle beloning voor zijn offer waard
God heeft het recht om dit van ons te vragen, Hij is het waard dat wij heel ons leven aan Hem overgeven! We moeten ons realiseren dat de Bijbel geen mooi verzonnen verhaal is, maar dat werkelijk alles wat daar staat, echt waar is. Soms is het nodig je even af te zonderen en opnieuw te gaan nadenken over alles wat God in Zijn Woord heeft gezegd. Denk toch na over Zijn onuitsprekelijke liefde! Wat zag Jezus toen Hij voor zijn komst op aarde vanaf zijn goddelijke troon naar de aarde keek? Hij zag mensen die ongehoorzaam waren, mensen die Hem onteerden, mensen die precies het tegenovergestelde deden van wat Hij bevolen had. Jezus had met één woord al de inwoners van deze aarde voor eeuwig kunnen verdoemen. Dat is het rechtvaardige oordeel wat wij verdienen. Maar in plaats daarvan was Hij zo liefdevol dat Hij zei: Vader, straf hen niet, straf Mij, Ik wil gaan, Ik wil lijden, Ik zal in plaats van hen Uw vurige goddelijke toorn dragen, in plaats van hen zal Ik een heilig, volmaakt leven leiden, Ik heb hen lief en Ik wil niet dat ze verloren gaan. En Hij ging, de Zoon van God werd mens. Voor ons heeft Hij Zichzelf vernederd door een menselijk lichaam aan te nemen. Al de toorn van God over jouw en mijn zonden werd op Hem uitgestort. De eeuwige verdoemenis die jij en ik hebben verdiend met onze zonden, werd samengeperst in een paar uur tijd op Gods lieve Zoon uitgegoten. Daar aan het kruis verliet God zijn kind. Daar droeg onze Heiland, onze Held, onze Zaligmaker de straf die wij verdienen. En daarom is Hij alles waard! Dit Lam is de volle beloning voor zijn offer waard! En daarom heeft Hij het recht om iedereen in deze wereld op te roepen om zijn leven op te geven en Hem te volgen. 

Als het gaat over overgave aan God, zijn er heel veel aspecten in ons leven waarin we ons mogen overgeven. Maar ik wil in dit artikel ingaan op een aspect wat is ons land eigenlijk vergeten wordt. Het gaat om de opdracht om uit te gaan en discipelen te maken. Hoe kan het toch dat zoveel Christenen zich totaal niet bezighouden met deze opdracht?  De nood in ons land en in de rest van de wereld is zo enorm groot! En onze God is het zo waard om door al deze mensen gediend te worden.

Wanneer we straks voor God moeten verschijnen zal er niet gevraagd worden naar de grootte van onze bankrekening of hoe het ging met het maken van carrière. Onze God zal aan ons vragen wat we hebben gedaan met Zijn Evangelie. 

Duizenden gaan verloren
Wanneer we beseffen dat er elke dag meer dan 150.000 mensen sterven en al deze mensen voor een oneindig heilige, vlammende en vurige God zullen komen te staan, hoe kunnen we dan nog zwijgen? Hoeveel van deze mensen zullen daar vol vreugde staan? Veilig, gewassen door het bloed van het Lam, schuilend achter Jezus, hun enige hoop in leven en sterven. Hoeveel duizenden zullen daar staan in de grootst mogelijke wanhoop? Doodsbang, sidderend en bevend voor onze God? Zoekend naar een uitweg die er niet is. Duizenden zullen voor Eeuwig de toorn van het Lam moeten verdragen. In pure wanhoop zullen ze God om genade smeken, maar al deze mensen zullen hetzelfde horen: te laat, te laat, te laat! Als we dit tot ons door laten dringen kunnen we toch niet zo door blijven leven? We kunnen als rijke christelijke Nederlanders toch niet de grote opdracht naast ons neerleggen en vrolijk doorgaan met onze eigen plannen?  Laten we toch wakker worden uit onze droom en onze taak in deze wereld serieus nemen. 

Laten we onze aardse dromen toch opgeven. Wat hebben we aan een groot huis of mooie spullen, wanneer we beseffen dat iedereen die die dit leest binnen nu en 80 jaar voor de troon van God zal staan? In ons graf kunnen we niets meenemen. Aan ons allemaal zal dan gevraagd worden wat we gedaan hebben met het Evangelie. O, laten we toch niet leven voor deze wereld, we zijn gemaakt voor betere dingen! Wanneer we straks voor God moeten verschijnen zal er niet gevraagd worden naar de grootte van onze bankrekening of hoe het ging met het maken van carrière. Onze God zal aan ons vragen wat we hebben gedaan met Zijn Evangelie. 

Bedenk toch hoe heerlijk het zal zijn om straks voor eeuwig samen met Chinezen, Marokkanen, Indiërs, Koreanen, enz. voor de troon van God neer te vallen in aanbidding. Om dan nooit meer op te houden met het prijzen van het Lam van God. Dit is de grote motivatie achter alles wat er op het gebied van zending en evangelisatie gedaan wordt. Dit is de reden waarom we in de Bijbel worden opgeroepen om ons lichaam als een levend, heilig en voor God welbehaaglijk offer aan God te geven.

De grote opdracht is voor iedereen
Met dit alles wil ik niet zeggen dat we als Christen geen bouwvakker, bankdirecteur of verpleegster mogen worden. Sommigen zullen nooit geroepen worden om als zendeling uit te gaan naar een onbereikt volk en zullen heel hun leven hun beroep blijven uitoefenen. Daar is helemaal niks mis mee, alleen betekent dat niet dat de grote opdracht niet op deze mensen van toepassing is. God heeft elke Christen de opdracht gegeven om mee te werken aan de verspreiding van Zijn Evangelie. Dit zal voor iedereen wat kosten, voor de één misschien zijn leven, voor de ander geld, omdat hij in de positie is om financieel te ondersteunen, en voor weer een ander zal het vrije tijd kosten omdat hij dit besteed om te bidden voor anderen. Wat heeft de verspreiding van het Evangelie ons gekost?

Ik wil iedereen die dit leest vragen om op dit moment zijn of haar leven opnieuw te bezien. En ik sluit me graag bij je aan. Laten we opnieuw kijken naar ons leven. Leven we in het centrum van Gods wil?  Doen we er alles aan om Christus bekend te maken in deze wereld? Is er in ons hart een schreeuw naar God voor de redding van zondaren? Ik wil je vragen om te kijken naar de mogelijkheden die hebt. Misschien is er een mogelijkheid om op straat te evangeliseren. Misschien heb je de moed om huizen langs te gaan en mensen te vragen naar hun eeuwige bestemming. Misschien kun je het met die collega’s van het werk eens over belangrijkere zaken hebben dan voetbal of je kinderen? Ik wil je vragen om alle mogelijkheden die je hebt opnieuw te bezien en jezelf volledig aan God over te geven. 

Laten we ons bekeren
Ik schaam me diep als ik denk aan al die mogelijkheden die ik had om het Evangelie te vertellen, en ik toch besloot om maar niks te zeggen. Al die keren dat mijn eigen reputatie een hogere plaats innam dan de redding van verloren zielen. O, laten we ons toch bekeren van deze zonde. Laten we smeken of God onze ongehoorzaamheid wil vergeven. Laten we aanhoudend bidden om meer en meer gevuld te worden met de Heilige Geest, zodat we bruikbaar worden. Zodat we onbeschaamd zullen getuigen van onze Heiland en Zaligmaker! Laten we hetzelfde gebed bidden als Jonathan Edwards: “O Lord, stamp eternity on my eyeballs!” (O God, stempel eeuwigheid op mijn ogen!) 

Het belang van gebed
Misschien heb je dit gelezen en voel je je schuldig. Misschien heb je nog nooit de moed gehad om iemand anders het Evangelie te vertellen. Je ziet het totaal niet zitten om mensen aan te spreken en te getuigen. Denk dan niet dat je niks kunt betekenen voor God. Op zich wil ik niks terugnemen van de woorden die ik heb gezegd, al denk ik wel dat iedereen andere gaven heeft en niet iedereen geroepen wordt om de straat op te gaan om daar mensen aan te spreken. Toch ben ik ervan overtuigd dat een onzekere, bange en twijfelende christen van eeuwigheidswaarde kan zijn voor het Koninkrijk van God. Niet per se door duizenden euro`s over te maken aan zendingsorganisaties. Of door krachtige preken te houden, maar door de beloften van God serieus te nemen. Door elke dag te bidden voor verloren mensen. Misschien heb je niet de moed om de straten op te gaan en daar mensen het Evangelie te vertellen. Toch kun je een verschil maken, door elke dag te bidden voor verloren zielen. Door elke dag een kwartiertje of een half uurtje apart te zetten waarin je specifiek voor mensen bidt, kunnen vele zielen gered worden. Hiermee wil ik niet zeggen dat God afhankelijk is van onze gebeden. Zeker niet; God is een grote soevereine God die niet afhankelijk is van enig menselijk handelen. Maar aan de andere kant weet ik op grond van de Bijbel dat gebed dingen bewerkt die niet zouden gebeuren wanneer er niet voor gebeden zou worden. Zoveel Christenen lijken dit vergeten te zijn. Laten we het woord van God toch serieus nemen, ook als het gaat over de kracht van gebed. Immers, we geloven toch in de Bijbel, we geloven toch dat het niet de wil van God is dat er iemand verloren gaat? Het is toch niet voor niets dat Paulus de gemeenten steeds weer oproept om te bidden voor hem, voor de opening van mensenharten en voor de voorspoedige voortgang van het Evangelie? Ik ben er echt van overtuigd dat dit het middel is waardoor God mensen wil redden. 

Geef je leven aan God
God is het waard dat we alles op het altaar leggen: ons geld, onze droomauto, onze mooie baan, onze carrière, onze toekomstplannen ja zelfs onze plannen om zendeling te worden. Alles, werkelijk alles, op het altaar, zodat God het met vuur kan zuiveren en er goud overblijft. Misschien heb je niet veel te geven, maar dat maakt niet uit! Het gaat er niet om hoeveel jij aan God kunt geven, maar hoeveel Hij aan jou kan geven. Leg het kleine beetje dat je hebt voor God neer. Geef je leven aan Hem over! Hij is het waard en Hij kan van een nietsbetekenend leven, een glorieus leven maken wat eeuwigheidswaarde heeft. Een leven tot eer van Zijn Naam.

Laten we toch dwazen zijn om Christus wil, laten we ons leven opofferen voor Jezus. O, om een dwaas te zijn voor Hem, een dwaas voor mijn Jezus, een dwaas voor mijn Heiland, een dwaas omwille van de Koning der koningen. De ongelovige wereld zal dit nooit begrijpen. Maar de Christen die in zijn leven iets geproefd heeft van de oneindige liefde, glorie en heerlijkheid van deze God zal het als een grote eer zien om zijn leven voor Hem te mogen opofferen.