Leef met ieder woord van God

“De verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent , zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.” (Matthëus 4:3-4)

De duivel daagt Jezus uit als Hij veertig dagen en nachten heeft gevast en honger heeft. Hij daagt Jezus uit om te bewijzen dat Hij Gods Zoon is door drie uitdagingen te doen; het veranderen van stenen in brood is de eerste. Wat zich vervolgens ontvouwt lijkt een steekspel met bijbelteksten, waar de duivel uitdaagt en Jezus zich verweert met een tekst om het niet te hoeven doen. Maar Jezus verweert zich niet alleen, Hij leert ons ook een les. Wat kunnen we leren van deze les naar aanleiding van de verleidingen van de duivel aan Gods Zoon?

Selectief lezen
In elk van de tegenwerpingen van Jezus zit een terechtwijzing richting de duivel. Het is niet alleen een afweren van uitdaging maar ook het veroordelen van de manier waarop. Om deze veroordeling te begrijpen moeten we naar de tweede uitdaging kijken in vers 6 van Matthëus 4. Hier haalt de duivel de belofte uit Psalm 91:11-12 aan om Jezus uit te dagen om van de tempel af te springen. Wat God daar zegt zal gebeuren als Jezus was gesprongen, maar ook Jezus haalt de Bijbel aan. Hij gebruikt een vers uit Deuteronomium 6 waarin staat dat je God niet mag verzoeken. Daarom wil Jezus niet van de tempel afspringen.

Het selectieve bijbellezen van de duivel komt in vers 6 naar voren. Beloftes die hem uitkomen om Jezus uit te dagen gebruikt hij, andere gedeelten zoals Deuteronomium 6 gebruikt hij niet. Dat is wat Jezus ook benoemt in het eerste bijbelgedeelte uit vers 3 en 4: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Hij gebruikt hier Deuteronomium 8:3: “Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.”

Ik wil de nadruk leggen op de woorden ‘elk’ en ‘alles’. Elk woord uit de mond van God en alles wat uit de mond van de HEERE komt. Met elk woord en alles uit Gods mond aan de slag gaan voorkomt een gevaar en dat zorgt ervoor dat je aards brood niet hoger zet dan Gods woord.

Het gevaar
Als we selectief verzen kiezen in de Bijbel vormen we ons eigen geloof. We lezen alleen wat we willen lezen en vergeten wat we willen vergeten. We roepen tot God op basis van een tekst uit de Bijbel terwijl we vergeten dat in een andere tekst iets aanvullends geschreven staat. Of we lezen alleen het Nieuwe Testament omdat het Oude niet in ons straatje past, waardoor we bepaalde teksten helemaal niet kennen. Hierin schuilt een gevaar wat ik wil illustreren met een klein voorbeeld over hoe selectief lezen in twee verzen al veel impact kan hebben: En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. (1 Johannes 5:15)

Dit is een tekst die je kunt memoriseren of vertellen aan iemand die niet zo vaak bid. Een mooie belofte. Het laat zien dat God ons liefheeft. Bid daarom, want wat wij ook bidden, Hij geeft het!

Als je vervolgens een vers eerder leest komt de echte betekenis naar voren: En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. (1 Johannes 5:14)

We moeten bidden naar Zijn wil. Hij verhoort ons àls we bidden naar Zijn wil! Dit geeft een belangrijke nuance, waarin niet jouw wil centraal staat maar die van God. Plotseling wordt helder waarom sommige gebeden niet verhoort zijn. Als vers 15 los van vers 14 wordt gebruikt had je dat niet begrepen.

Dit is maar een klein voorbeeld maar het is op veel onderwerpen van toepassing. Als een tekst uit zijn verband wordt getrokken of niet wordt verbonden met de rest van de Bijbel, gaan we dingen doen die niet in lijn zijn met de Bijbel, ook al lijken ze dat door het selectieve lezen wel. Dan gebruiken we, zoals de duivel, teksten selectief en geven we toe aan verleidingen. Daarom moeten we leven van elk woord en alles wat uit de mond van God voortkomt, niet slechts een gedeelte.

We moeten leven van elk woord en alles wat uit de mond van God voortkomt, niet slechts een gedeelte.

Twee aanmoedigingen
Daarom wil ik graag twee aanmoedingen doen:

Ken de Bijbel helemaal: elk woord, alles wat uit de mond van God voortkomt. Ken de verhalen, ken de context van de teksten die je leest of memoriseert. Probeer te begrijpen wat Degene die jou heeft gemaakt ermee bedoelt en neem serieus wat er staat omdat Hij heilig is.

Leef hierdoor: Laat je raken door beloftes dat je mag geloven in Jezus en daardoor gered bent. Laat je stilzetten door teksten die je laten zien dat je God niet volgt. Dit is belangrijker dan je dagelijkse brood, je voedsel. Brood is voeding voor dit leven, de Bijbel is voeding voor dit leven èn je eeuwige leven. Laat je niet afleiden door je huidige honger die zorgt dat je selectief teksten gebruikt, maar zet alles in het perspectief van de eeuwige honger die wordt vervuld in God.

Wat de duivel probeerde te doen in die woestijn was Jezus te laten focussen op het aardse brood en daarmee tegen God in te gaan. Maar Jezus had Zijn wapens bij Zich, Zijn kennis van ieder woord en alles wat uit Gods mond voortkwam. Hij wist dat het beter was dan het aardse brood. En Hij leefde ermee. Laten we deze les van Jezus meenemen en Hem daarin navolgen.

Jezus had Zijn wapens bij Zich, Zijn kennis van ieder woord en alles wat uit Gods mond voortkwam.