Leer ons bidden: Gods glorie in gebed

‘Heere, leer ons bidden’ (Lukas 11:1); lange tijd was dit een standaard onderdeel van mijn gebed. En ik hoor mezelf nog regelmatig deze woorden herhalen in mijn persoonlijke momenten met God. Gebed is aan de ene kant één van de meest simpele en glorieuze onderdelen van het christenleven, maar aan de andere kant is het een uiterst ingewikkelde geestelijke discipline. Tenminste, dat is wel hoe ik het zelf, en veel jonge christenen met mij, ervaar. Eén van de oorzaken van deze moeite, heb ik ontdekt, zit in het feit dat ik geneigd ben om een bepaalde focus te verliezen in mijn gebed. Het is een focus waar Bijbelse gebeden helemaal vol mee staan, maar toch vaak in onze persoonlijke en in openbare gebeden in de kerk of op Bijbelstudies, dreigt te ontbreken. Het is een focus op Gods glorie.

Gods glorieuze reputatie
Neem bijvoorbeeld Mozes. Wanneer God ontbrandt in grote toorn richting de Israëlieten, wanneer zij recht onder Zijn glorieuze en goddelijke aanwezigheid op de berg een gouden kalf in elkaar flansen en ervoor buigen, bidt Mozes dat God toch zal afzien van Zijn plan om hen te vernietigen. Maar wat bidt hij dan precies? Dat God afziet van Zijn grote toorn omdat de Israëlieten dat toch eigenlijk niet verdienen? Of dat ze toch ook wel een vergissinkje mogen maken? Of dat de zonde toch eigenlijk wel meevalt? Of dat God toch liefde is en dus toch geen straf kan gaan uitdelen? Nee, hij bidt of God ervan af wil zien omdat de Egyptenaren anders zullen zeggen dat God Zijn volk alleen maar uitgeleid heeft om hen te doden in de woestijn. Het is een gebed van Mozes met de vraag of God Zijn eigen reputatie, Zijn glorie, wil beschermen. En God ziet, na dit gebed, af van het “kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te zullen aandoen.” (Exodus 32:14).

Vele grote Bijbelse mannen volgen het voorbeeld van Mozes in gebed. Wat denk je van Jozua; nadat Israël op de vlucht is geslagen na een nederlaag bij Ai bidt hij: “Als de Kanaänieten en alle inwoners van het land dit zullen horen, zullen zij ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. Wat zult U dan voor Uw grote Naam doen?” (Jozua 7:9). Of Koning David, die bidt: “Omwille van Uw Naam, HEERE, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot” (Psalm 25:11). Of zijn zoon Salomo, die bidt of zijn gebed na het voltooien van de bouw van de tempel toch verhoort mag worden “opdat alle volken van de aarde weten: de HEERE, Hij is God en niemand anders.” (1 Koningen 8:60) Of Hizkia, die bidt: “Nu dan, HEERE, onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat U, HEERE, alleen God bent.” (2 Koningen 19:19) En vergeet ook Elia op de Karmel niet (1 Kon 18:37) en Daniel in de ballingschap (Daniël 9:16-19). Allemaal bidden ze of God hen wil verhoren. Met welke reden? Omwille van Zijn reputatie, de eer van Zijn Naam, omwille van Zijn glorie.

Allemaal bidden ze of God hen wil verhoren. Met welke reden? Omwille van Zijn reputatie, de eer van Zijn Naam, omwille van Zijn glorie.

Wat zou de reden kunnen zijn dat deze Godsmannen dit bidden? Proberen ze God te manipuleren omdat ze weten dat God Zijn eigen reputatie zo belangrijk vindt? Proberen ze God creatief voor hun karretje te spannen zodat ze krijgen wat zij zelf willen? Ik denk dat we 2 redenen kunnen vinden als we kijken naar een soortgelijk gebed van Mozes in Numeri 14.

Gods glorieuze karakter
De Israëlieten zijn tot een hoogtepunt van ongeloof en ondankbaarheid gekomen en morren er weer enorm op los tegen de grote God die hen heeft bevrijd uit slavernij. Na het verkennen van Kanaän zijn ze bang, vertrouwen ze er niet op dat God, die het hele leger van de Farao in de zee ten onder bracht, ze de overwinning zal geven. Ze zeggen zelfs dat ze liever waren gestorven in de woestijn of in Egypte! Na al die jaren van trouw, genade en liefdevolle leiding wil God het volk straffen. Hij geeft Mozes te kennen dat Hij het volk omwille van hun ongeloof en vanwege het verstoten van Zijn dienaar Mozes wil uitroeien. Hij belooft zelfs dat Hij dan uit Mozes een nieuw groot volk zal laten komen. Maar dan reageert Mozes met een bekend soort gebed: “Dan zullen de Egyptenaren het horen; immers, U hebt door Uw kracht dit volk uit hun midden geleid. Zij zullen het zeggen tegen de inwoners van dit land (…) dan zullen de volken die bij geruchte van U gehoord hebben, zeggen: Omdat de HEERE dit volk niet in het land kon brengen dat Hij hun gezworen had, daarom heeft Hij hen in de woestijn afgeslacht.” (Numeri 14:13-16). Mozes bidt wederom tot God of Hij wil afzien van dit plan omwille van Zijn reputatie en Zijn Naam onder de volken. Maar dan voegt Mozes dit toe:

“Nu dan, laat toch de kracht van de Heere groot worden, zoals U gesproken hebt: De HEERE is geduldig en rijk aan goedertierenheid, Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding, Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig en vergeldt de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen, tot in het derde en het vierde geslacht. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de grootheid van Uw goedertierenheid, en zoals U dit volk vergeven hebt, vanaf Egypte tot hier toe. De HEERE zei: Op uw woord heb Ik hun vergeven.” (Numeri 14:17-20)

Zie je wat Mozes doet? Hij citeert de woorden van God Zelf, die God gesproken had toen Hij Zijn Naam bekend maakte bij de brandende braamstruik, in zijn gebed richting God. De reden van een gebed als dit is niet om God te manipuleren. Het is een gebed dat voortvloeit uit een intiem kennen van God. Het is gebed dat eigenlijk zegt: “God, handel overeenkomstig Uw karakter!” Het spreekt van een vertrouwen op de woorden die God over Zichzelf bekend gemaakt heeft. Het spreekt van een geloof dat God altijd zal doen wat Hij zegt. 

De reden van een gebed als dit is niet om God te manipuleren. Het is een gebed dat voortvloeit uit een intiem kennen van God.

Er zijn dus twee redenen te geven waarom deze Godsmannen bidden met een focus op Gods glorie. Ten eerste omdat ze weten dat God betrouwbaar is en altijd Zijn reputatie, Zijn Naam en Zijn Woord hoog zal houden. Zoals John Piper zegt: Als God rechtvaardig is, zal Hij altijd verheerlijken wat het meest waardevol is. En gezien God Zelf het meest waardevol is, zal Hij altijd zichzelf verheerlijken. Maar als God alleen rechtvaardig zou zijn, zou het gebed van Mozes er alleen maar voor zorgen dat God de Israëlieten uit zou roeien, aangezien dat rechtvaardig zou zijn! Daarom is de tweede reden van een gebed of God Zijn reputatie hoog wil houden dit: Deze mannen kenden God en wisten dat Hij niet alleen rechtvaardig is, maar ook genadig. En daarom bidden ze of God genadig wil Zijn; omwille van Zijn Naam. Zou God zo’n gebed altijd verhoren? Nee, later proberen de Israëlieten eenzelfde soort gebed waarmee ze God proberen te manipuleren, zodat zij zelf lekker door kunnen gaan met zondigen – maar God laat zich niet manipuleren (ook dat zou tegen Zijn karakter ingaan!). Echter, het gebed van een rechtvaardige vermag veel (Jakobus 5:16).

Een focus op Gods glorie
Wat betekent dit alles voor jou en mij? Ten eerste geeft dit voor ieder van ons die in Christus is een geweldige zekerheid in onze redding! Waarom? Omdat God zegt: “Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet.” (Jesaja 43:25). Gods reputatie staat op het spel in jouw en mijn redding!

Wij zijn niet het middelpunt. Het draait om God en Zijn glorie. Is dat slecht nieuws? Dit is een godslasterlijke maar toch vaak menselijke gedachte. Nee, voor ieder die zich buigt voor Zijn heerschappij en glorie is dit geweldig nieuws.

Ten tweede leert het ons dat ons leven, en dus onze gebeden, niet draaien om ons. Wij zijn niet het middelpunt. Het draait om God en Zijn glorie. Is dat slecht nieuws? Dit is een godslasterlijke maar toch vaak menselijke gedachte. Nee, voor ieder die zich buigt voor Zijn heerschappij en glorie is dit geweldig nieuws. “Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God.” (2 Korinthe 4:15). Zie je dat? Paulus zegt: Dit alles gebeurt ter wille van u, en tegelijkertijd is het voor de verheerlijking, of glorie, van God. Als God Zichzelf verheerlijkt is dit tegelijkertijd het beste voor ons! Dat was nou precies de bedoeling van deze wereld; dat de mens in een perfecte wereld zou leven tot eer en glorie van God. De gedachte dat dit slecht nieuws zou zijn is exact de leugen die Satan tot Eva sprak. God wordt het meest verheerlijkt in ons, als wij onze grootste voldoening vinden in Hem (John Piper).

Ten derde leert het ons bidden. Als wij God reddend mogen kennen weten we dat alles om Hem en Zijn glorie draait. En juist daarom hebben we geweldig veel om voor te bidden! Of we nou bidden of vrienden en familieleden tot Jezus mogen komen, God ons wil doen groeien in heiliging, Hij ons wil helpen met ons werk, Hij ons duidelijkheid wil geven over keuzes, Hij ziekte wil genezen – we mogen dan bidden: Vader, doe het omwille van de glorie van Uw Naam. Is dit een toverspreuk die ervoor zorgt dat al onze gebeden verhoord zullen worden? Nee, dat niet. Maar we mogen wel weten dat, of Hij het gebed nou exact verhoort zoals wij dat graag zouden willen of niet, Hij altijd het gebed om Zijn Naam te verheerlijken zal verhoren. En dat geeft ons hoop en zekerheid, om vrijmoedig te naderen tot de troon van genade. Ik geloof dat als we leren te bidden met een focus op Gods glorie, we vanzelf ook zullen gaan leven met een focus op Gods glorie. Laten we daarom samen met onze Heer bidden: “Vader, verheerlijk Uw Naam!” – “Er kwam dan een stem uit de hemel: “En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken.” (Joh 12:28)