Lijden brengt bekering

Lijden als geschenk uit de hemel
Vaak vragen mensen zich af waarom er lijden in de wereld is en waar het goed voor is. In deze artikelenserie wil ik kijken naar vijf Bijbelse gevolgen waartoe God het lijden van ons, en dat van onze familie en vrienden, gebruiken wil. Dat God goede bedoelingen heeft met pijn en verdriet neemt niet weg dat er ruimte moet blijven voor de tranen die er vloeien uit het lijden. Als wij inzicht hebben in de prachtige bedoelingen van onze Heer met de soms pijnlijke werkelijkheid, kunnen we naast het verdriet ook blijdschap vinden in God in tijden van leed. In een vijfdelige serie wil ik vijf geschenken van het lijden langslopen.

Lijden brengt bekering
In Lukas 13:1-5 lezen we het volgende:

Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u evenzo omkomen. Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u evenzo omkomen.

In dit stuk lezen we over het waarschuwende karakter van lijden. Jezus behandelt hier twee soorten van lijden: lijden door menselijk toedoen en lijden door een noodlottig ongeluk. Bij beide stelt hij dat de getroffen mensen niet slechter waren dan zij die niet omkwamen, of dat zij eventueel op een andere manier schuldig waren. De tweede zin uit dit gedeelte lijkt te zeggen dat er mensen waren die nog leefden en dus dachten dat zij beter waren dan de mensen die waren omgekomen. Daarop reageert Jezus resoluut: ‘Nee’. Wij kunnen niet zeggen hoe slecht mensen zijn aan de hand van hun lijden of wat ze overkomt.

Deze waarschuwing komt het sterkste naar voren in de laatste zin. Eerst richt Jezus zich tot ‘alle andere Galileeërs’. Jezus verzekert hen dat zij hetzelfde lot zullen ondergaan als zij zich niet bekeren. Tegen alle mensen in Jeruzalem die niet zijn omgekomen zegt Hij dat ook zij zullen sterven als zij zich niet bekeren. Wat opvalt is dat Jezus bij de waarschuwingen niet zegt dat zij op dezelfde manier zullen omkomen, maar dát zij zullen sterven. Sterker nog, Jezus maakt de waarschuwing heel persoonlijk. Hij zegt: ‘…als u zich niet bekeert, zult u evenzo omkomen’. U, jij, moet je bekeren. Het lijden van anderen is een waarschuwing voor jou en zou jou tot bekering moeten leiden, anders overkomt jou ook die dood.

Tegen alle mensen in Jeruzalem die niet zijn omgekomen zegt Jezus dat ook zij zullen sterven als zij zich niet bekeren.

John Piper stelt dat elke keer als wij lijden zien, we ons niet moeten afvragen hoe slecht diegene die dat overkomt wel niet is. Volgens hem moeten wij ons dan bedenken dat wij die ellende eigenlijk ook verdienen.

Het lijden rondom het kruis en de kruisdood zouden ons ook moeten brengen tot bekering. Het meest ultieme lijden is door onze Redder volbracht. Maar dat de enige perfecte mens op aarde voor ons ‘tot zonde werd gemaakt’ wijst op een enorme schande. Dat God Zijn eigen Zoon aan het kruis moest laten sterven voor alle zonden van de wereld laat zien hoe verdorven wij allemaal zijn. Alleen als wij ons bekeren en met Christus sterven en opstaan ontvangen wij het eeuwige leven. Doen wij dat niet, dan zullen wij niet alleen aards sterven, maar tot in de eeuwigheid.

Alleen als wij ons bekeren en met Christus sterven en opstaan ontvangen wij het eeuwige leven.

Wat een genade is het dan als het lijden om ons heen een heel klein beetje van het lijden van Christus naar vandaag haalt. Met als gevolg dat jij gewezen wordt op de bekering. Als een waarschuwend voorbeeld dat jij dat verdriet, die pijn en zelfs de eeuwige dood verdient. Zo mogen wij God ook in dat lijden danken dat Hij ons wijst op de opdracht die aan ons zondaren is gegeven: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. (Johannes 5:24)

Naar aanleiding van: Suffering brings us to repentance, John Piper.