Lijden maakt gelijkvormig aan Christus

Lijden als geschenk uit de hemel
Vaak vragen mensen zich af waarom er lijden in de wereld is en waar het goed voor is. In deze artikelenserie wil ik kijken naar vijf Bijbelse gevolgen waartoe God het lijden van ons, en dat van onze familie en vrienden, gebruiken wil. Dat God goede bedoelingen heeft met pijn en verdriet neemt niet weg dat er ruimte moet blijven voor de tranen die er vloeien uit het lijden. Als wij inzicht hebben in de prachtige bedoelingen van onze Heer met de soms pijnlijke werkelijkheid, kunnen we naast het verdriet ook blijdschap vinden in God in tijden van leed. In een vijfdelige serie wil ik vijf geschenken van het lijden langslopen.

Lijden maakt gelijkvormig aan Christus
Want de Heere bestraft (disciplines, ESV) wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. (…) En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij hebben ons wel voor korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut (for our good, ESV), opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. (Hebreeën 12:6-11)

Wat in deel één van deze serie al naar voren kwam wordt in de eerste zin opnieuw duidelijk. Lijden is niet per se een oordeel van God over die mensen. Het is heel belangrijk dat wij dit blijven onthouden, zodat wij lijdende mensen niet onnodig pijn doen met uitspraken die niet waar zijn. Integendeel, de eerste zin stelt dat God bestraft wie Hij liefheeft, en iedere zoon van Hem geselt. Lijden onder christenen is dus geen oordeel van God maar een bevestiging dat zij in Hem zijn. God gebruikt menselijke omstandigheden als middel om ons te corrigeren en op de smalle weg te houden.

God gebruikt menselijke omstandigheden als middel om ons te corrigeren en op de smalle weg te houden.

Als we verder lezen zien we de vergelijking tussen aardse vaders en God de Vader. Hierdoor ontdekken we dat Gods doel met straffen zoveel hoger is dan dat van onze vaders. God straft ons voor óns nut, en dat nut is onze heiliging. Dus geen straf als wraak, maar straf met als doel dat wij, zondaren, heiliger zullen leven. Wat een Goddelijke liefde blijkt daaruit!

Vervolgens zegt de Hebreeën schrijver dat lijden wellicht droefheid brengt, maar dat het later tot gerechtigheid leidt. De pijn zelf geeft geen blijdschap maar het resultaat wel, daar mogen mensen die lijden ervaren ook naar uit kijken! Het lijden waar in dit stuk over gesproken wordt heeft dus twee bedoelingen: heiliging en rechtvaardigheid.

Het kan een enorme troost zijn om in tijden van pijn Filippenzen 2:5-8 te lezen. Daar staat dat Jezus zo nederig was dat Hij zijn goddelijkheid opgaf om te sterven aan het kruis. Jezus vond zijn goddelijkheid niet zó belangrijk, dat Hij het niet kon loslaten. Zo kunnen ook wij opkijken naar God, gehoorzaam zijn, en zien dat het uiteindelijk om God draait en niet om ons, of onze gezondheid.

God heeft ons zo lief dat Hij door het lijden heen een meer heilige en rechtvaardige levenswandel geeft. Zo worden wij meer gelijkvormig aan Christus, Die ons voorging in het lijden tot redding van onze zonden.

God heeft ons zo lief dat Hij door het lijden heen een meer heilige en rechtvaardige levenswandel geeft.

Naar aanleiding van: Suffering Conforms Us to Christ