Lijden maakt ons klaar voor de eeuwige heerlijkheid

Lijden als geschenk uit de hemel
Vaak vragen mensen zich af waarom er lijden in de wereld is en waar het goed voor is. In deze artikelenserie wil ik kijken naar vijf Bijbelse gevolgen waartoe God het lijden van ons, en dat van onze familie en vrienden, gebruiken wil. Dat God goede bedoelingen heeft met pijn en verdriet neemt niet weg dat er ruimte moet blijven voor de tranen die er vloeien uit het lijden. Als wij inzicht hebben in de prachtige bedoelingen van onze Heer met de soms pijnlijke werkelijkheid, kunnen we naast het verdriet ook blijdschap vinden in God in tijden van leed. In een vijfdelige serie wil ik vijf geschenken van het lijden langslopen.

Lijden maakt ons klaar voor de eeuwige heerlijkheid
Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die met niet ziet, zijn eeuwig. (2 Korinthe 4:16-18)

Een gevaar dat (zeker langdurig) lijden met zich meebrengt is dat wij de moed verliezen. Dat wij de situatie als uitzichtloos gaan zien, dat er geen einde aan lijkt te komen. Dit kan komen door heel veel dingen die te maken hebben met ‘het vergaan van onze uiterlijke mens’. Bij de één is het rugpijn die elke keer opnieuw opspeelt en bij de ander is het een progressieve spierziekte. Gelukkig betekent dit dus niet dat het hele leven een neergaande beweging is. Want door God wordt onze innerlijke mens elke dag vernieuwd!

God heeft met ons lijden niet per se een aardse bedoeling, maar een eeuwige. In de tweede zin wordt het lijden tegenover de eeuwigheid gezet. ‘Verdrukking’ tegenover ‘heerlijkheid’, ‘lichte’ tegenover een ‘allesovertreffend gewicht’ en ‘van korte duur’ tegenover ‘eeuwig’. Dit betekent niet dat jouw verdriet licht is, maar met de blik op de eeuwigheid staat het veel meer in perspectief. Zoals Romeinen 8:18 zegt: Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Wat misschien nog belangrijker is, is dat die lichte verdrukking in ons dat eeuwige gewicht van heerlijkheid teweegbrengt. Als je kijkt naar de originele tekst in het Grieks kun je teweegbrengen ook vertalen met produceren of voorbereiden. Dan staat er ongeveer dit: Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, produceert een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Het lijden in deze wereld heeft dus een eeuwig effect, namelijk de heerlijkheid!

Het lijden in deze wereld heeft dus een eeuwig effect, namelijk de heerlijkheid!

De laatste zin legt uit hoe dat komt: De ogen gericht houden op dat wat eeuwig is. Als wij onze blik richten op God, zal het lijden inderdaad leiden tot intense vreugde in de eeuwigheid! De vreugde in het lijden moet je dan ook vinden in het Evangelie, in de belofte dat ieder die Zijn Naam belijd met God zal zetelen in de wereld die nog komen zal.

Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. (Hebreeën 6:18-19)

Naar aanleiding van: Suffering prepares us to enjoy God, John Piper.