Lijden om christus wil

Wij als Westerse christenen zijn vaak vergeten dat het volgen van Christus ook lijden kan betekenen. Dan denk ik niet in de eerste plaats aan lichamelijk lijden, maar aan lijden vanwege het leven naar Gods wil. De Bijbel spreekt hier heel anders over dan wij er vaak over spreken: het is een voorrecht om te mogen lijden vanwege het volgen van Christus.

Als je het Bijbelboek Handelingen leest, de brieven van Paulus en ook de andere Bijbelboeken, dan ontdek je dat geloven en lijden bij elkaar horen. Wie het grote Martelarenboek kent zal weten dat ook in ons land in vroegere eeuwen veel mensen hebben moeten lijden en zelfs hun leven hebben gegeven vanwege hun geloof in Jezus. Dat kunnen wij ons in het Westen niet goed meer voorstellen. Laten we hen niet vergeten die in andere delen van de wereld wel zwaar moeten lijden vanwege hun geloof in Jezus.

Toch is in ons land het lijden om Christus’ wil niet helemaal verdwenen. Het kan lijden betekenen wanneer je in je eigen kerk of gemeente onder vuur komt te liggen vanwege je trouw-zijn aan de Bijbel, als het bijvoorbeeld gaat over homoseksualiteit of echtscheiding. Het kan ook lijden betekenen wanneer je in een organisatie vast blijft houden aan wat de Bijbel zegt als het gaat over zaken van leven en dood, bijvoorbeeld wanneer  er medewerking wordt verlangd bij abortus of euthanasie. Misschien heb je zelf in andere situaties te maken gekregen met lijden om Christus’ wil.

Laten we er maar rekening mee houden dat de situatie er in de toekomst niet makkelijker op gaat worden. Hoe goed is het dan, dat we elkaar opdragen in het gebed en de Here vragen of Hij ons moed en kracht wil geven om trouw te blijven aan Hem en aan Zijn Woord, wat het ons ook kost. Lijden doet pijn, maar lijden is ook een leerschool. Door het lijden wil God ons leven veranderen, heiligen, reinigen. Het kan ook zijn dat Hij ons in een situatie plaatst om Zijn stem te kunnen zijn in een kerk, een gemeente of in een christelijke organisatie die Hem dreigt te vergeten of bewust dreigt los te laten.

In 1 Petrus 3 vanaf vers 13 klinkt de oproep om het lijden geduldig te dragen. Vers 14a zegt: “Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig.” (HSV). We kunnen bang worden als we moeten lijden in zulke situaties. Misschien wel vanwege de consequenties die het kan hebben. Vers 14b zegt dan ook: “En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen” (HSV). Wat een bemoediging, zeker als je vol angst bent.

Ik weet het, de situatie kan erg moeilijk zijn. De weg die Petrus wijst, lezen we in vers 15: “maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En heb een goed geweten…” (HSV). Als we deze weg gaan, zo zegt vers 16 verder, dan geldt: “…opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.” (HSV). Door te reageren en te leven vanuit de verbondenheid met Christus zullen degenen die bespotten zelf beschaamd gemaakt worden. In 1 Petrus 2:15 wordt zelfs gezegd dat we door goed te doen de mond snoeren van de onverstandigen. Het is wel belangrijk dat we dat doen met zachtmoedigheid (1 Petrus 3:15), opdat de niet-gelovigen God zouden verheerlijken (1 Petrus 2:12).

Ik wil je aanraden de hele eerste Petrusbrief te lezen.

Ik wil je aanraden de hele eerste Petrusbrief te lezen. Het lijden voor de zaak van Christus staat hierin centraal. Het helpt ons om in ons lijden onze hoop op God alleen te stellen. Wees niet verbaasd over het lijden, over deze vuurgloed, zoals 1 Petrus 4:12 zegt, omdat Degene Die we volgen, de Here Jezus, ook het lijden heeft ondergaan. Vers 13 zegt dan: “Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.” (HSV). En het volgende vers voegt er ter bemoediging aan toe: “Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u.” (HSV).