Singles: gebruik je tijd goed!

Als je op dit moment alleen bent, en je weet niet of je wel of niet zult trouwen, weet je één ding toch zeker: je bent nú niet getrouwd. Deze tijd roept tot actie. Deze periode heeft een doel. God heeft een doel met je leven, ook met de huidige tijd van alleen zijn. Dat doel ligt niet alleen in de toekomst, in een mogelijk huwelijk, maar juist ook in het heden. Een belangrijk doel in het heden is het doen van de wil van God: je heiligmaking (1 Thes. 4:3) en reiniging (1 Joh. 3:1-3) om daar doorheen tot je bestemming te komen: God kennen, dienen en verheerlijken. Alles wat er op dit moment gebeurt in je leven heeft als doel om je te vormen naar het beeld van God (Rom. 8:29) en om te leren met God te wandelen en Hem te behagen en daarin overvloedig te worden (1 Thes. 4:1).

De verleiding is groot om keuzes uit te stellen voor de toekomst, want ‘wie weet trouw ik nog eens’. Keuzes zoals bijvoorbeeld het inschrijven voor een bepaalde opleiding, of verhuizing naar het buitenland voor een bepaalde tijd om daar werkervaring op te doen. Het alleen zijn is geen pauzefase, waarin je moet wachten op het volgende wat komen gaat. Je leven is ook op dit moment een compleet leven voor God, met verantwoordelijkheden en keuzemogelijkheden. Je wordt voortdurend opgeroepen om in wijsheid keuzes te maken, en uiteindelijk is het de HEERE die je voetstappen bestuurt (Spr. 16:9).

Toen Elizabeth Elliot haar man verloren had op het zendingsveld, vermoord door de Indianen, was het voor haar een verzoeking om terug te zakken in een passieve houding, in een wachtstand: wat wil God nu met mijn leven? Achteraf zag ze in dat een andere houding haar gered heeft van een doelloos leven. Tijdens moeilijke momenten bracht ze zichzelf steeds in herinnering: ‘doe het volgende ding’. En door hiernaar te luisteren, door op te staan en keuzes te maken, ongeacht wat er in de toekomst komen zou, is haar leven zeer vruchtbaar geworden voor duizenden mensen. Je hoeft in het plannen maken geen rekening te houden met wat je toekomstige man of vrouw mogelijk zou gaan doen. Je hebt geen man of vrouw en bent dus (nog) geen verantwoording schuldig aan een toekomstige echtgenoot. Als er een ontmoeting komt tussen een ongetrouwde man en een ongetrouwde vrouw, dan getuigt het juist van mannelijkheid en moed als hij haar durft te vragen, terwijl hij hiermee al haar plannen op z’n kop zet. Bijvoorbeeld als de jonge vrouw van plan is enkele jaren naar het buitenland te gaan en enkele maanden voor die tijd ontmoeten zij elkaar, dan kan de jonge man op twee manieren handelen. Als hij moed heeft zal hij haar toch vragen een relatie met hem te beginnen, ongeacht haar plannen voor het buitenland. Hij verwacht dat zij bereid zal zijn om haar plannen te laten varen als zij gelooft dat zij deze relatie aan moet gaan. Als hij geen moed heeft laat hij zich door haar plannen weerhouden om haar te vragen een relatie met hem te beginnen. Het wil niet zeggen dat een jonge man nooit mee zal gaan in de weg waarin de jonge vrouw zich al beweegt. Maar hier gaat het over de moed die een jonge man moet durven tonen in het doorkruisen van het leven van de jonge vrouw. Daarbij mag hij in gedachten nemen wat Spreuken 16:1 zegt: ‘Een mens heeft overleggingen in het hart, maar het antwoord van de tong komt van de HEERE’.

Het gevoel van eenzaamheid wordt niet automatisch opgelost door een huwelijk.

Het gevoel van eenzaamheid wordt niet automatisch opgelost door een huwelijk, bovendien is ongehuwd zijn op zichzelf niet de oorzaak van eenzaamheid. Wel kunnen we zeggen dat mensen die alleen zijn vaak vatbaarder zijn voor eenzaamheid. Daarom kijken we nu hoe we de kiem van de eenzaamheid in het vroegste stadium al kunnen smoren. De tijd van alleen zijn geeft de gelovige een bijzondere mogelijkheid om in zijn geloof verdiept te worden in zijn leven met God. In alle moeiten, zorgen en vreugden krijg je de mogelijkheid om alles aan God toe te vertrouwen (Ps. 37:4-6) en om volop tijd te nemen om met God alleen te zijn. We moeten leren om op deze gebieden onze ziel het zwijgen op te leggen en onze verwachting en hoop alleen op God te stellen (Ps. 62:6). In deze tijd kun je in het bijzonder God leren kennen in wie Hij is als Vader, in Zijn zorg en bescherming (Ps. 91), in Zijn voortdurende aanwezigheid en betrokkenheid in je leven. Doordat je niet verbonden bent aan één persoon, heb je alle gelegenheid om een dieper vertrouwen in God te krijgen, door de persoonlijke gemeenschap met Hem. Als de eenzaamheid je drijft naar een intieme gemeenschap met God, wordt je eenzaamheid daar opgelost. Je hart wordt vervuld en er ontstaat diepe tevredenheid en innerlijke stabiliteit (Fil. 4:11).

Als je een zelfstandige relatie met God hebt, kun je vanuit die onafhankelijke verhouding evenwichtige relaties aangaan met anderen. Je gaat geen relaties met medemensen meer aan vanuit een behoefte tot vervulling van je eenzaamheid, maar vanuit een vervuld hart. Je bent dan in staat om jezelf te delen vanuit de overvloed die je van God ontvangen hebt. Je bent niet meer afhankelijk van de waarde en bevestiging die andere mensen aan je leven toekennen. Maar je bent er voor die ander vanuit een innerlijke gemeenschap met God. Je leven is werkelijk gegrond en bevestigd in Hem. En in de gemeenschap met de mensen ben je dan in staat om de zegeningen door te geven die je van God hebt ontvangen.

De tijd van alleen zijn, is een tijd waarin ons karakter gevormd wordt.

De tijd van alleen zijn, is een tijd waarin ons karakter gevormd wordt. Het doel van karaktervorming is in de eerste plaats de gelijkvormigheid aan Gods Zoon, Jezus Christus (Rom. 8:29). Hoelang het ook duurt voordat je trouwt, of ook als je misschien nooit trouwt, de tijd van alleen zijn is de meest geschikte tijd om bewust met karaktervorming bezig te zijn. Als het gaat over karaktervorming ter voorbereiding op het huwelijk kunnen we stellen dat geen mens in staat is om de goddelijke opdracht van het huwelijk te beantwoorden, als hij of zij niet een zelfstandig karakter in gehoorzaamheid aan God heeft ontwikkeld. Een gevend en dienend karakter dat geoefend is in de relatie met God en met nabije medemensen. Een karakter dat gevormd is naar de Bijbelse opdrachten specifiek voor de man en voor de vrouw. We geloven dat God de man en de vrouw geschapen heeft om specifieke eigen rollen te vervullen. Zij zijn beiden uniek en hebben in Gods creativiteit verschillende eigenschappen ontvangen die dienen tot aanvulling van elkaar. Vandaag de dag hebben veel mensen, ook christenen, de neiging om gelijkheidsdenken als uitgangspunt te nemen voor persoonlijkheidsontwikkeling. Hierdoor benadrukken zij de gelijkheid van man en vrouw, met als gevolg dat de mannelijkheid en vrouwelijkheid verkleind worden. Maar deze waardevermindering van vrouwelijke en mannelijke persoonlijkheden betekent een groot verlies. Veel jonge mensen komen in verwarring over hun identiteit, omdat ze niet meer weten wat het betekent om een man of een vrouw te zijn.

Als we de waarde weer inzien van de mannelijkheid en vrouwelijkheid zoals God die in de schepping heeft gelegd, zien we ook dat dit niet in de eerste plaats gaat om rollen met bijbehorende taken in het huwelijk. We zullen ontdekken dat het veel meer gaat om het ontwikkelen van verschillende persoonlijkheden van jongs af aan. De rollen en taken van een man en een vrouw komen voort vanuit een gevormd karakter, vanuit een hartsgesteldheid. Dit karakter is iets wat ontwikkeld moet worden, wat moet groeien, wat tijd en oefening nodig heeft, wil het in de praktijk in staat zijn om de positie in te nemen die God bedoeld heeft. Als de jongen opgevoed wordt tot man, dan zal er in zijn hart als vanzelf een verlangen en een gevoel van verantwoordelijkheid komen om een vrouw te leiden, haar te verzorgen en te beschermen. Als een meisje gevormd wordt tot een vrouw zal zij het karakter hebben om de kracht en het leiderschap van een waardige man te bevestigen, te ontvangen en hem te verzorgen. Man en vrouw hebben een eigen karakter en vullen elkaar aan, in plaats van een gelijke persoonlijkheid die rivaliseert. In hoofdstuk 7 en 11 gaan we uitgebreid in op de karaktervorming van beiden.