Waarom mijn naam onder de Nashville-verklaring staat

Toen ik een paar dagen geleden zoveel negatieve reacties over de Nashvilleverklaring langs zag komen dacht ik dat ik me had vergist toen ik maanden geleden vroeg om mijn naam ook onder de conceptverklaring te zetten. Had ik het niet goed gelezen? Hebben ze het veranderd? Ik was het ook eens met veel van de onrust en kritiek! En tóch heb ik gekozen om mijn naam eronder te laten staan.

Genezing?
Ik vind het echt jammer dat er vanwege het oud-Nederlandse en religieuze taalgebruik van de Nashvilleverklaring bepaalde misverstanden over het document zijn ontstaan. Dat homo-zijn ‘genezen’ kan worden, bijvoorbeeld. Ik zie een groeiende beweging binnen de LHBT-gemeenschap die achter fluidgender staan: dat je seksuele beleving kan veranderen in de loop van de tijd – in de ene richting en dan weer in een andere – en dat men dat moet erkennen en respecteren. Anderen binnen de LHBT-gemeenschap zijn er van overtuigd dat je met een bepaalde seksuele gerichtheid geboren bent en dat niemand dat kan of mag proberen te veranderen. Dat verschil van mening is ook in de christelijke gemeenschap aanwezig. Het is belangrijk op te merken dat de Verklaring daar geen  standpunt over inneemt.

Gewone taal
Misschien is de reden waarom voor dit oude religieuze taalgebruik in de Verklaring is gekozen, dat de Verklaring in eerste instantie is gericht tot kerkleiders. Deze personen zijn door God geroepen om Zijn goede en betrouwbare woorden aan de mens door te geven – ook als ze soms tegen een culturele manier van denken ingaan. Ik lees in de Verklaring een poging om een duidelijk visie op Gods waarheid uit te spreken met liefde en respect – voor God, voor Zijn woord en voor de mens. Het is bedoeld om een alternatief te bieden voor de huidige gender-ideologie die meer en meer dominant en intolerant wordt in onze samenleving. Heb je de Nashvilleverklaring al gelezen? Als bijlage vind je een korte versie van de 14 artikelen in gewone taal – met toelichting en een samenvatting. Zo lees ik de Verklaring. Daarom blijft mijn naam onder het document.

Ik kan goed begrijpen dat niet iedereen het eens zal zijn met deze ‘manier van de wereld zien’. Dat kan natuurlijk. En ik wil mensen die anders denken ook respecteren. De Verklaring moet niet gebruikt worden om mensen onder druk te zetten, maar wel als een serieuze bijdrage aan de lopende gesprekken. Dat deze beschrijving onrust en soms ook pijn bij sommigen veroorzaakt is onvermijdelijk – het is onderdeel van elke serieuze discussie.

En jij dan? Ik ben een statisticus en geen theoloog. Ik heb nog nooit SGP gestemd. Ik heb ook nog nooit een zwart pak gehad. Maar ik heb wel respect voor deze mensen die de moeite genomen hebben om de Verklaring onder de aandacht van het Nederlandse christelijke publiek te brengen. Ik merk dat sommige leiders van de charismatische christelijke kant in de VS ook een duidelijk Bijbels alternatief proberen te bieden aan de huidige gender-ideologie, zoals de bekende spreker (ook hier in Nederland) Kris Vallotton van Bethel Church in California, met zijn boek en site ‘Moral Revolution’. Drie Britse Anglicaanse voorgangers die homogevoelens hebben doen hetzelfde met hun ‘Livingout.com’ site. Ik hoop dat zulke initiatieven net zoals de Nashvilleverklaring (die niet perfect is) leiders in de evangelische, reformatorische, charismatische en pinkstergedeelten van de brede christelijke familie in Nederland zullen bemoedigen om, met liefde en respect, Gods visie op het huwelijk en seksualiteit te blijven uitdragen.

NASHVILLEVERKLARING – zoals ik die lees – in gewone taal

Artikel 1: Het huwelijk is door God bedacht en bedoeld als een levenslange relatie tussen één man en één vrouw. Het is veel meer dan een menselijk contract.

Artikel 2: Het huwelijk is een ‘verbond’. Seks hoort alleen bínnen dit verbond thuis.

Artikel 3: Man en vrouw zijn gelijkwaardig en toch door God verschillend geschapen.

Artikel 4: De verschillen tussen man en vrouw zijn mooi en goed.

Artikel 5: Of je een man of een vrouw bent heeft te maken met de biologie van je lichaam.

Toelichting: De wereld is niet zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld. Soms zijn kinderen interseksueel geboren – waar hun geslacht niet duidelijk is. Zorgvuldig lichamelijk ingrijpen, hormoontherapie en psychische hulp kan hier soms noodzakelijk zijn.

Artikel 6: Interseksuele personen zijn net zo waardevol als elke andere mens. Ze zijn geroepen om Jezus te volgen als man of als vrouw in zoverre dat laatste helder is te krijgen.

Artikel 7: Het is belangrijk dat een christen zichzelf ziet zoals God hem of haar heeft geschapen als man of vrouw. Iemand kan genderdysforie of homo gevoelens ervaren. Maar het is Gods bedoeling, dat je ‘identiteit’ als christen bepaalt hoe je over jezelf denkt en ook hoe je leeft, en niet anders om.

Toelichting: Het woord ‘identiteit’ is redelijk nieuw. Het is niet in de Bijbel te vinden. Het wordt op verschillende manieren gebruikt. Identiteit kan gebruikt worden om een bepaalde werkelijkheid te beschrijven. Zo kan iemand die voor en lange tijd homoverlangens ervaart zeggen dat hij homo is. Natuurlijk mag je ‘christen’ zijn en ‘homo’ zijn. Je mag uitkomen voor je homofiele gerichtheid. Maar je christen-zijn zou moeten bepalen hoe je met je homo-zijn omgaat. Dit artikel wil een bemoediging zijn om te kiezen onze kernidentiteit te verbinden aan de waarheden die God over ons spreekt en niet aan een eigenschap van deze gebroken wereld. Een mens in Gods ogen is zo veel meer dan de richting van zijn seksuele verlangens.

Artikel 8: Homoverlangens maken geen deel uit van Gods oorspronkelijke scheppingsplan. Mannen en vrouwen met homogevoelens kunnen net zo goed christen zijn als zij die heterogevoelens hebben. God vraagt elke christen rein te leven.

Artikel 9: Onze neiging om niet te willen doen wat God van ons vraagt heeft ook een negatieve invloed op onze seksuele verlangens. Het langdurig hebben van verkeerde verlangens is geen reden om er aan toe te geven.

Artikel 10: Seks met iemand van hetzelfde geslacht is niet wat God wil. Als je lichaam duidelijk toont dat God je als man of vrouw heeft gemaakt, is het niet Gods wil dat je leeft als iemand van het andere geslacht. Als iets niet Gods wil is, moeten we het niet goedpraten.

Toelichting: De Verklaring zegt niet dat een christen die een homoseksuele relatie heeft geen christen meer is of dat hij of zij geen christen kan zijn. Wel dat een homoseksuele relatie niet Gods wil is.

Artikel 11: We moeten altijd met liefde en respect Gods waarheid blijven spreken.

Artikel 12: Jezus Christus wil graag onze zonden vergeven en ons ook de kracht geven om onze zondige verlangens te ‘doden’ (Kol 3:5) om te leven op een manier die God behaagt.

Toelichting: ‘Doden’ betekent niet ‘genezen’. De Bijbels uitdrukking ‘doden’ komt uit Kolossenzen 3:5. Hier wordt elke christen opgeroepen om verkeerde houdingen te ‘doden’, zoals ontucht, onreinheid en hebzucht. Dagelijks hebben we allen te maken met verleidingen. Te ‘doden’ betekent niet dat zondige verlangens ‘dood’ zijn en niet terugkomen. Het is een oproep om ze niet te koesteren, volgen of uitwerken.

Artikel 13: Jezus Christus wil elke christen de genade geven om te leven in harmonie met het biologische geslacht dat God hem of haar heeft gegeven.

Artikel 14: Jezus Christus is gekomen om verloren mensen te redden. Wanneer een mens zijn of haar zonde erkent en zich bekeert, wordt hij/zij door God volledig vergeven, hoe groot of ernstig de zonde ook is.

Naschrift
De Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring heeft ook een naschrift waarin tekortkomingen beleden worden en een oproep gedaan wordt om met zorgvuldigheid pastorale hulp en support te geven aan betrokkenen en hun families. Een kerk moet een warme en veilige plek zijn voor elke gelovige die Jezus Christus van harte lief heeft en onder Zijn gezag wil leven. Dit geldt natuurlijk ook voor degenen die genderdysforie of homogevoelens ervaren – en hun gezinnen. Er had in dit naschrift meer gezegd kunnen worden, maar een kort document kan nooit volledig zijn.

Als iemand de Nashvilleverklaring gebruikt om zijn homohaat te rechtvaardigen of promoten: ‘shame on you!’ Dat is zeker ook zonde tegen God en tegen onze medemens, waarvan je je zou moeten bekeren.

NASHVILLEVERKLARING – zoals een homochristen die heeft gelezen

Deze vriend heeft zijn indruk van de Verklaring zo samengevat en aan mij gestuurd:

We zijn op grond van de Bijbel tegen het praktiseren van homoseksualiteit. Ook geloven we dat het niet bij Gods goede plan hoort, als iemand die in biologische zin een man is, een vrouw probeert te worden, of andersom. We geloven in het bloed van Jezus tot vergeving van elke zonde, dus ook op dit terrein. En we geloven ook, dat God een persoonlijk plan heeft met ieder mens; bínnen deze Bijbelse grenzen.

Daarbij beseffen we dat God sommige mensen van dergelijke gevoelens afhelpt, maar ook dat dat vaak níet het geval is. Daarbij blijft voor iedere christen – heteroseksueel of homoseksueel – de volgende vraag staan: Hoe ga je om met verleidingen? Geef je ze de ruimte in je denken en/of in de praktijk? Of weersta je ze in Gods kracht, door de werking van Christus’ kruis over je oude natuur?

We weten dat dit tot enorm zware worstelingen kan leiden en we zijn er ons als kerken van bewust, dat we ongelooflijk te kort zijn geschoten in het bieden van pastoraat aan de mensen die hier zozeer onder gebukt gingen. De ondertekenaars willen er alles aan doen om te zorgen dat er binnen de kerken altijd een luisterend oor zal zijn, en iemand die meedenkt en meebidt.

Ik hoop dat de Heilige Geest van God aan iedere christen die de Verklaring leest zal laten zien wat voor hem of haar de heilzame kanten zijn van dat document. Zodat de schade door onduidelijke, onhandige of onnodig ‘hoekige’ formuleringen naar de achtergrond zal verdwijnen, en Christus’ kerk erdoor zal worden opgebouwd.